ห้องพัก

 

 

  

 

 

บริการส่วนที่ต้องชำระเพิ่ม

บริการกายภาพบำบัดสาหรับผู้ที่ต้องการการฟื้นฟูเป็นพิเศษ กรณีผู้ป่วยที่ต้องการคงสภาพร่างกาย

กรณีผู้ที่ต้องการฟื้นฟูทางระบบประสาท

Visitors: 39,699